Üye Sicil İşlemleri

ODAMIZ ÜYESİ FİRMALARIN ONLİNE İŞLEM KAYDI :

(e-imzalı belge talebi ve aidat ödemesi yapılabilmesi için)

Cep Telefonu Tanımla Formu’nu 👉 DOLDUR  uib@denizticaretodasi.org.tr 👉 MAİL AT

Gelen onay maili doğrultusunda kayıt oluşturmak için  👉 TIKLA

Detaylı Bilgi için 👉 TIKLAYIN

DTO Üye İlişkileri Birimi tarafından; Oda Üyelerimize resmi kurumlarda ve gerekli görülen işlemlerde kullanması için Türkçe ve İngilizce faaliyet belgesi verilmektedir,

E-imzalı Belge almak için 👉 tıklayın

Türkçe Faaliyet Belgesi Ücreti: 90,00 TL
E-İmzalı Faaliyet Belgesi Ücreti : 60,00 TL
İngilizce Faaliyet Belgesi Ücreti: 235,00 TL
E-İmzalı İngilizce Faaliyet Belgesi Ücreti : 125,00 TL

Faaliyet Belgesi ile ilgili Sicil Birimimiz Bankosundan ve telefon ile hizmet verilmektedir.
TEL : 0 212 – 252 01 30 / 6 Hat Dahili 294-295-276-300-305
FAX : 0 212 – 293 22 05
E-Mail : uib@denizticaretodasi.org.tr

NACE, Avrupa Birliği'nde 1970'ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılmış kısaltma bir isimdir. NACE, ekonomik faaliyetlere göre ekonomi istatistikleri alanında (örneğin; üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlamaktadır.

Ülkemizde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden AvrupaTopluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi oluşturulmuş bulunmaktadır.

Üyelerimizin Faaliyet Kodu (NACE) değişiklik taleplerinde bağlı bulundukları Vergi Dairesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz NACE Kodu değişikliği ile ilgili olarak Vergi Dairesinden alınmış bulunan Vergi Levhası örneğinin dilekçe ekinde Odamıza beyan edilmesi ile değişiklik talebi işleme alınmaktadır. Odamıza yapılan değişiklik talepleri Odamız Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır. Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak, üyelerimize resmi yazı ile bildirim yapılmaktadır. ​

Dilekçe Örneği:

Nace Kodu Değişikliği Dilekçesi

🔹 Gümrük İşlem Takip Kartı

4458 sayılı Gümrük Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 225 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendi uyarınca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere gümrüklere giriş hakkı tanıyan "Gümrük İşlemi Takip Kartı" düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış bulunan 71 seri nolu Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında Deniz Ticaret Odasına üyesi bulunan acentelerde görev yapan personel için düzenlenmektedir.

Gümrük İşlem Takip Kartı Başvuru Evrakları;

- Talebe ilişkin dilekçe
- Son 3 aylık SSK bildirgesi
- SSK taahhütnamesi ( üç ayı doldurmayanlar için )
- SSK işe giriş bildirgesi ( üç ayı doldurmayanlar için )
- Nüfus cüzdan fotokopisi
- Nüfus cüzdan sureti (Muhtardan ya da Nüfus Müd.'den - ASIL - )
- Kart sahibi imza beyannamesi (ASIL )
- Kart sahibi temsil yetki belgesi ( vekâletname- ASIL - )
- Firma taahhütnamesi
- 1 adet resim

Firma ve SSK taahhütnamesi için tıklayınız

Odamız Üyesi firma, personeli için müracaatta bulunmak üzere hazırlamış olduğu dosyayı Üye İlişkileri Birimine teslim eder. Başvuru evraklarında bir eksiklik bulunmaması durumunda kartların düzenlenmesine yönelik işlemler başlatılır. Kartlar basılmak üzere matbaaya gönderilir. Basımı yapılan kartların Oda tarafından onayları yapılarak,  başvuru dosya asılları ile birlikte Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. Gümrük Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde onaylanan kartlar Odamıza gönderilir. Odamıza gönderimi yapılan kartlar Oda Meclisi tarafından belirlenen tarife kapsamında belirlenen ücretin banka hesabımıza veya Oda veznesine yatırılmasına istinaden teslim tutanağı ile teslim edilir.

Gümrük İşlem Takip kartları süresiz olarak düzenlenmekte olup,  Gümrük işlem takip kartı için başvuruda bulunup kartı teslim edilen firma personelinin işten ayrılması durumunda taahhütname gereği kartı Odamıza teslim etmek, eğer kart kaybedilirse de gazeteye ilan verip yine Odamıza bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. 

🔹 Gümrük İşlem Giriş Kartı (Akıllı Kart)

Gümrük idarelerinde yetkisiz iş takiplerinin önlenmesi ve oluşabilecek suiistimallerin önüne geçilebilmesini teminen gümrük hizmet binalarına giriş ve çıkışlarda turnike sistemlerinin kurulması ve bu turnikelerde kullanılmak üzere gümrük idarelerinde doğrudan ve dolaylı temsil yoluyla iş takibi yapacak kişilere akıllı kart özelliği bulunan giriş kartlarının basımına ilişkin uygulamaya başlanmıştır.

Gümrük İşlem Giriş Kartı (Akıllı Kart) için Gerekli Evraklar: 

 • - Talebe İlişkin Dilekçe 
 • - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü adına
  Ziraat Bankası Etimesgut/Ankara Şubesi TR18 0001 0025 3313 5178 9851 25 no.lu
  hesabına ilgili kişi adına ilgili yıla ait basılı kağıt bedeli tutarının yatırıldığına dair dekont aslı veya fotokopisi 
 • - Son 6 ayda çekilmiş 2,5 x 3,5 cm boyutunda dijital ortama aktarılmış Resim
  (Dijital ortama aktarılan resmin 300 DPİ çözünürlüğünde JPEG formatında ve dosya adının TC Kimlik numarası olması gerekmektedir (Örn: TCKIMLIKNO.JPEG)) (CD olarak yazı ekine eklenmesi gerekmektedir) 
 • - Odamız tarafından verilen Gümrük İşlem Takip Kartı Kopyası
 • - İşlem Takip Kartı Talep Tablosu (Excel olarak CD’de yer alması gerekmektedir.) 

Akıllı Kart Başvuru talepleri kabul edilen Üyelerimizin personellerinin dosyaları alınarak;  T.C. Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü’nün onayına gönderilir,  onayları tamamlanan kartlar teslim tutanağı ile ilgili kart sahibine veya firma temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.

Gümrük Giriş Kartı (Akıllı Kart)’nın  Gümrük İşlem Takip Kartlarına bağlı olarak düzenlenmesi nedeniyle; Gümrük İşlem Takip Kartı’nda meydana gelen değişiklikler kapsamında ilgili kartların da İMEAK DTO’na teslim edilmesi zorunludur.

Vize gerektirmeyen Gümrük Giriş Kartı (Akıllı Kart) kullanımı süresizdir.

Kapasite Raporunun Tanımı ve Kapsamı: Kapasite Raporu; Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belge lerdir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.
Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenir.
Kapasite Raporu Tanziminin Yasal Dayanağı: * 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu * 5174 Sayılı TOBB Kanunu * 28.05.1975 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayalı Bakanlar Kurulu Kararı * TOBB Muamelat Yönetmeliği * Yatırım Teşvikleri ile ilgili Tebliğler * İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
Kapasite Raporu Hangi alanlarda kullanılır?
Yatırım Teşvik Belgesi
Sanayi Sicil Kaydı İşlemlerinde
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Resmi ve Özel İhalelerde
Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri:
Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu doldurur. Başvuru formunun ekinde istenen evraklarla birlikte Evrak Kayıt servisine başvurur. Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilerek görevli eksper tayin edilir ve firmanın işyerine ziyarette bulunulur. Eksper, mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yaparak Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin üzerinden başvuru yapılarak onaylanmak üzere TOBB' a gönderilir.
TOBB'un onayından sonra Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminden bir adet asıl çıktı alınarak dosyada muhafaza edilir.
Kapasite Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:
1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye İş Bankası Ankara Akay Şubesi TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 No.lu hesabına yatıracağınız 2.200,00 TL'lik tasdik ücretine aitmakbuz veya fotokopisi.
2- İşyerindeki makinaların fatura fotokopileri veya mülkiyeti gösterir diğer belgeler
3- İşyeri kira kontratı fotokopisi (noter tasdikli) veya tapu fotokopisi.
4- Son iki aylık SSK Prim Bildirge Fotokopileri ile Ödendi/Tahakkuk Makbuz Fotokopileri
5- Son sermaye arttırımını belirtir Ticaret Sicil Gazete Fotokopisi
6- Vergi Levhası fotokopisi
Not: Yukarıda istenilen tüm evrakların başvuru formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmesi gereklidir.
Ekli Dosyalar:

174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden AvrupaTopluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi oluşturulmuş bulunmaktadır.

İlgili Yönetmelik çerçevesinde oluşturulmuş bulunan Faaliyet (NACE) Kodları Odamız Meslek Gruplarını oluşturmaktadır.

FAALİYET (NACE) KODLARI VE MESLEK GRUBU LİSTESİ

Odamız üyelerinin talepleri doğrultusunda; Resmi/Özel kuruluşlara sunulmak üzere hazırlanmış bulunan belgelerde yer alan Odamız üyesi firmanın, Oda üyeliğine ilişkin tasdik işlemi yapılmaktadır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 26. Maddesi çerçevesinde yapılmaktadır.

İmza onayı ( Mülga:RG-10/4/2021-31450) gereğince kaldırılmıştır.

Yapılan Tasdik işlemleri;
1) Certificate
2) Appended Declaration
3) Bill Of Lading
4) Freight Invoice
5) Çıraklık Sözleşmesi Tasdiki
6) Ticaret Sicil Gazete Tasdiki
7) Diğer Belgeler
TEL : 0 212 – 252 01 30 / 6 Hat Dahili 294-295-276-352-300-305
FAX : 0 212 – 293 22 05
E-Mail : uib@denizticaretodasi.org.tr

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9. maddesine göre ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri de bulundukları yerdeki Oda'ya kaydolmak zorundadır.

MADDE 10.- Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memuruna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir.; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yıl ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.

Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgililerin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re' sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listesine tekrar kaydedilemezler.

Ticaret sicilinden re' sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır.

ODAYA KAYIT BEYANNAMESİ ELEKTRONİK ORTAMDA

Gerçek KişilerTüzel Kişiler


ODAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin Oda'ya kayıt işlemlerinde Gerekli Belgeler ile birlikte Oda kayıt beyannamesini doldurup imzalayarak vermeleri gerekmektedir.

Kayıt ücreti sermayeyi esas alan derecelere göre belirlenir.

NOT: Birden fazla Oda'ya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

Gerçek Kişiler (Şahıs)

- Oda Kayıt Beyannamesi
- Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesi ya da ticaret sicil tasdiknamesi örneği
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- E-devletten alınmış ikametgâh örneği
- Yeni çekilmiş bir adet fotoğraf
- Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge
- Başka Oda üyeliği mevcut ise bağlı olduğu Odaya ait faaliyet belgesi örneği

Tüzel Kişiler (Firma)

- Oda Kayıt Beyannamesi
- Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesi ya da ticaret sicil tasdiknamesi örneği
- Temsilcilerin Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Temsilcilerin e-devletten alınmış ikametgâh örneği
- Temsilcilerin yeni çekilmiş bir adet fotoğrafı
- Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge
- Başka Oda üyeliği mevcut ise bağlı olduğu Odaya ait faaliyet belgesi örneği

TEL : 0 212 – 252 01 30 / 6 Hat Dahili 294-295-276-300-305
FAX : 0 212 – 293 22 05
E-Mail : uib@denizticaretodasi.org.tr
Üyeler, durumlarında meydana gelen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde DTO'ya bildirmek zorundadır.
Bildirimler bir dilekçe ekinde Üye İlişkileri Birimine yapılır.
Ayrıca Üye Bilgilerinin doğruluğunun tespitine ilişkin olarak Üyeler WEB üzerinden
Üye Bilgi Güncelleme Formu'nu
doldurmak suretiyle de güncelleme yapabilirler.
TEL : 0 212 – 252 01 30 / 6 Hat Dahili 294-295-276-300-305
FAX : 0 212 – 293 22 05
E-Mail : uib@denizticaretodasi.org.tr
Odamıza yeni kayıt yaptıran veya kaydı bulunan Üyelerimiz Firma Ortak/Yetkilileri adına Üye Kimlik Kartı talebinde bulunabilirler.
İlk defa düzenlenen Üye Kimlik kartı ücretsiz olarak üyeye verilmektedir.
Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda ikinci defa düzenlenen kimlik kartlarından ücret tahsil edilmektedir.
TEL : 0 212 – 252 01 30 / 6 Hat Dahili 294-295-276-300-305
FAX : 0 212 – 293 22 05
E-Mail : uib@denizticaretodasi.org.tr

Üyelere İndirimli Kuruluşlar

DTO'daki kayıtlarını iptal etmek isteyen firmalar;

a. Ticari faaliyetine son vermiş firmalarda; bağlı bulundukları Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alacakları Sicil Kayıdının iptalini gösterir belgenin veya Ticaret Sicil Gazetesi'nin dilekçe ekinde beyan edilmesi ile,
b. Ana meşgalesi denizcilik olmayan ancak denizcilik ile iştigal eden firmalarda; Ana sözleşmesinden denizcilikle ilgili maddelerin iptalini gösterir Ticaret Sicil Gazete kopyası veya firmasına ait bulunan deniz aracının satışı ile ilgili belgelerin dilekçe ekinde beyan edilmesi ile,
c. Ünvan/meşgale değişikliği yapan firmalarda; Ana sözleşmesinde Denizcilikle ilgili herhangi bir meşgalesinin kalmadığına dair, değişiklikleri gösterir belgelerin/Ticaret Sicil Gazetesi'nin dilekçe ekinde beyan edilmesi ile,
Dilekçe ile müracaatta bulunarak firma üzerindeki mevcut borçlarının kapatılmasına istinaden kayıtlarınin iptalini talep edebilirler.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. DTO' ya kayıtlı üyelerin talepleri doğrultusunda yürürlükteki esaslar dahilinde ilgili rapor Üye İlişkileri Birimi tarafından TOBB ortak veritabını üzerinden girişi yapılarak onaylanmaktadır.

Yerli Mali Belgesi Müracaat için gerekli evraklar: 

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin banka hesabına 525,00 TL'lik ödemenin yapıldığını gösterir dekont,
 3. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler
 4. Sanayi Sicil Belgesi sureti.
 5. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.
 6. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
 7. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
 8. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve       Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve   benzeri) (Borsalar için)
 9. Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)
 10. Diğer bilgi ve belgeler (Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti, Maden Ruhsatı sureti, vb.)

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 26. Maddesinin I Fıkrası çerçevesinde yapılmaktadır.

Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir. Bu belge geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.

İmalat Yeterlilik Belgesi Müracaatı için Gerekli Belgeler:

- Dilekçe

- Sanayi Sicil Belgesi (Yürürlükte olan)

- Kapasite Raporu (Yürürlükte olan)

İmalat Yeterlilik Belgesi Başvuru İşlemleri:

Firma sahibi dilekçeyle başvuruda bulunur. Oda Meclisi tarafından belirlenen tarifiye göre hizmet ücreti Oda veznesine yatırılır. Oda operatörü tarafından firmaya ait yürürlükteki kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi incelenir. İmalat Yeterlilik Belgesi hazırlanır. Genel Sekreter tarafından imzalanıp mühürhendikten sonra Belgenin bir nüshası firmaya verilir. Bir nüshası saklanmak üzere ilgili dosyasında muhafaza edilir.

"Odalarda Belge Bedelleri ve Ücretler
Madde 26- Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurullarının teklifi, Meclislerin onayı ile yürürlüğü konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. "


Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlardır:
a) Fatura suretinin onayı,
b) Rayiç fiyatların onayı,
c) Ticari ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı,
d) Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları,
e) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şehrler,
f) Sinaî ve ticarî mahiyette belgeler,
g) Ticari kefalet onayları,
h) Tahsis ve sarfiyat belgeleri,
i) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri,
j) Yerli mali belgeleri,
k) Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı,
l) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri,
m) Ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar,
n) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 22'nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi,
o) TIR Karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesike ve benzeri belgeler,
p) Mücbir sebep belgeleri,
q) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi suretleri,
r) Türk ve yabancı bayraklı gemelere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler,
s) Ticaret Sicil hizmetleri,
t) Ticari ve sinai mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler, ​

Odamız üyelerinin e-imzalı belge alabilmesine ve borç bakiyelerinin ödemesine yönelik işlemleri kapsamaktadır. Oluşturulacak kayıt doğrultusunda üyelerimiz 7/24 sistem üzerinden sicil bilgilerine ulaşabilecek ve kredi kartı ile belge talebinde bulunabilecek, mevcut ise aidat borçlarını ödeme yapabileceklerdir.

Online işlem kaydının oluşturulabilmesi için;

Odamız üyesi bulunan firma tarafından  Cep Telefonu Tanımla Formu nun doldurulması gerekmekte olup, doldurulacak formda  firmanın Ticaret Sicil üzerinden tescil edilmiş temsil ve ilzama yetkili kişinin bildirilmesi, temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış ve firma kaşenin yer aldığı formun Odamız  uib@denizticaretodasi.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Odamız mailine gönderilmiş bulunan dilekçenizde yer alan cep telefonu ve mail bilgisi  sistem üzerinde tanımlı temsil ve ilzama yetkili kişinin kartına işlenmekte ve tarafınıza işlemin tamamlandığına ilişkin onay maili gönderilmektedir.

Gönderilmiş bulunan onay mailine istinaden;

https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firma-index.jsp web adresine giriş yapılarak Üye Ol butonuna tıklanması gerekmektedir.

Üyelik kayıt sayfasında gelindiğinde; Oda kısmına İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Firma Vergi Numarası ve dilekçe ile bildirilmiş bulunan Temsilci’nin TC Kimlik numarası girilerek Doğrula butonuna basılması gerekmektedir.

Doğrula butonuna basılmasına istinaden sistem verilen bilgileri eşleştirme yaparak sistemde tanımlı bulunan cep telefonu bilgisine doğrulama kodu görmektedir. Doğrulama kodunun sisteme girişinin yapılmasına istinaden, üyelik girişinde kullanacak mail adresi ve şifre belirleme aşamasına gelinmekte olup, bu aşamada girilecek mail adresi ve şifre bilgisi firmanın sistem giriş bilgileri olarak sisteme kaydedilecek olup, üyenin online üyelik kaydı tamamlanmış olacaktır.

Online üyelik bilgileriyle sisteme giriş yapan üyelerimiz; 7/24 e-imzalı olarak Türkçe ve İngilizce Faaliyet Belgesi talebinde bulunabilmekte, üyelik borçlarını görebilmekte ve ödemelerini sanal pos üzerinden kredi kartı ile yapabilmektedir.