FuelEU Maritime Hk.

Avrupa Birliği (AB) tarafından denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bahse konu düzenlemeler başta gemi işletmecileri olmak üzere denizcilik sektörü açısından son derece önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55’e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizcilik sektörü AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamına alınmıştır. Diğer yandan, “Fit for 55” mevzuat paketinin önemli bir parçası olan “FuelEU Maritime” ile de, deniz taşımacılığında yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtlara olan talebi ve bunların kullanımının artırılması ve sektörden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmiştir.

Söz konusu “FuelEU Maritime” uygulaması, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olup, denizcilik sektörünü karbondan arındırabilecek yakıtlara ve teknolojilere yatırımı artırmayı amaçlayan dönüm noktası niteliğinde bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda, “FuelEU Maritime” hakkında bilgilerin ve uygulama takviminin yer aldığı Odamız çalışması sektörümüzün bilgilendirilmesi amacıyla Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

           

424_1396_1396_424.pdf